Zamów kuriera

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Warunki przewozu

§ 3 Ograniczenia w transporcie

§ 4 Opłaty za usługę

§ 5 Zasady przyjmowania i dostarczania paczek

§ 6 Ochrona danych

§ 7 Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 8 Reklamacje


Powyższy Regulamin dostępny jest także w siedzibie GREEN SPEED EXPRESS. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed przekazaniem przesyłki firmie GREEN SPEED EXPRESS. Skorzystanie z usług firmy GREEN SPEED EXPRESS równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 styczeń 2010 r.


§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin przewozu przesylek okresla warunkki I zasady dotyczace transportu przesylek swiadczonych przez Zlecenioodbiorce – Firme GreenSpeed na rzecz Zleceniodawcy – osob fizycznych, prawnych jak I jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowosci prawnej na terenie Unii Europejskiej.

Zleceniodawca z chwila podpisania listu przewozowego deklaruje znajomość regulamiu I jednocześnie wyraża zgodę na warunki I inne przepisy które mogą być zgodnie z nim wydane

Z chwilą podpisania lisu przewozowego zleceniodawca uznaje owy regulamin jak część umowy zawartej o świadczenie uslug transportu przesyłek.

Firma GreenSpeed wykonuje usługę transportu paczek I zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń na usługi transportowe firmom zewnętrznym.

W przypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki GreenSpeed ponosi odpowiedzialność materialaną za koszty związane z całkowitym odkupieniem nadanej przesyłki lub jej naprawy, nie więcej niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności.

§ 2 Warunki przewozu

Adresowanie przesyłek wykonuje przedstawiciel firmy GreenSpeed Express na podstawie listu przewozowego wypełnionego przez Zleceniodawcę.
Opakowanie powinno być:
 • czyste, bez opisów, znaków i rysunków.
 • zabezpieczone w sposób skuteczny (taśmą samoprzylepna, sznurek, plomby, pieczęcie lakowe)
 • odpowiednio wytrzymałe
 • uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów.
Ponadto opakowanie nie może powodować uszkodzeń i zabrudzeń pozostałych przesyłek.Doręczenie paczki odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na dokumencie przewozowym poświadczając tym samym prawidłowość wykonania usługi. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi lub stanu paczki powinny być wpisane na dowodzie doręczenia przez odbiorcę w chwili jej przyjęcia.
Przy braku odmiennych ustaleń, przed potwierdzeniem doręczenia paczki na dowodzie doręczenia i uiszczeniem wynikających z niego opłat odbiorca nie może dokonać otwarcia paczki. Z chwilą doręczenia paczki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą paczki przechodzą na odbiorcę.

§ 3 Ograniczenia w transporcie

 1. Z przewozu są wyłączone rzeczy:
  • towarów opodatkowanych akcyzą np: papierosy, alkohol
   • których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
   • które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia GreenSpeed Express nie nadają się do przewozu;
   • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
   • przesyłek, o których mowa w § 47 ustawy Prawo pocztowe (usługi zastrzeżone).
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień zapłaci on karę umowną w wysokości dziesięciokrotnej kwoty należnej GreenSpeed Express z tytułu wykonania usługi plus koszty będące następstwem próby przewiezienia rzeczy niedozwolonych, np.: kary Slużb Celnych.
 3. Ponadto GreenSpeed Express nie przyjmuje do przewozu przesyłek:
  • zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
  • zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
  • mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
  • zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.
 4. Zapłata kary, o której mowa powyżej nie pozbawia GreenSpeed Express prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.
 5. GreenSpeed Express może także odmówić wykonania w przypadku:
  • czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania,
  • niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,
  • gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym. nie nadają się do przewozu;
  • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
  • ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Nadawca / Odbiorca przesyłki znajduje się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi.
 6. Firma GreenSpeed express ma prawo do weryfikacji zawartości przesyłek. Każdorazowe otwarcie przesyłki jest nagrywane jak i oznaczane zewnętrzenie poprzez NAKLEJKE – Verified by GreenSpeed express

§ 4 Opłaty za usługę

 1. Wysokość opłat za usługi określa aktualny cennik, przy czym podane opłaty nie obejmują podatku VAT, lub odrębna umowa zawarta pomiędzy GreenSpeed Express i Zleceniodawcą.
 2. Należność uiszczana jest w sposób wybrany przez Zleceniodawce podczas składania zlecenia (gotówka, przelew, paypal), z terminem płatności nieprzekraczającym 14 dni. W przypadku nieuregulowania należności w wyznaczonym terminie, Zleceniodawca wyraża zgodę na przeniesienie kosztów przesyłki na Odbiorcę przesyłki (lub Nadawcę w przypadku wybrania płatności : Odbiorca przesyłki)
 3. Pokwitowanie odbioru gotówki przez kuriera GreenSpeed Express następuje na dokumencie listu przewozowego lub zgodnie z umową.
 4. Na życzenie Zleceniodawcy istnieje możliwość wystawia faktury VAT.
 5. GreenSpeed Express zastrzega sobie prawo zatrzymania przesyłek Zleceniodawcy w celu zabezpieczenia roszczeń przysługujących GreenSpeed Express wobec Klienta bez względu na tytuł należności.
 6. Jeżeli waga przesyłki jest większa od deklarowanej podczas nadania może wiązać się z dodatkową opłatą podczas odbioru.
 7. Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez GreenSpeed Express (włącznie z kosztami przechowywania), za straty, podatki i opłaty celne jakie GreenSpeed Express może ponieść oraz z tytułu roszczeń podniesionych przeciw GreenSpeed Express, z powodu nie spełnienia przez paczkę któregokolwiek z ograniczeń, wymogów lub z powodu odmowy lub zawieszenia wykonywania Usług lub zwrotu paczki lub przesyłki przez GreenSpeed Express lub przewoźnika, zgodnego z niniejszym.
 8. W przypadku zwrotu paczki lub przesyłki, nadawca jest również odpowiedzialny za zapłacenie całego należnego wynagrodzenia, obliczonego zgodnie ze stawkami handlowymi GreenSpeed Express .
 9. Zleceniodawca ma prawo żądać informacji na temat aktualnego cennika usług.
 10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

§ 5 Zasady przyjmowania i dostarczania paczek

Zasady przyjmowania i dostarczania paczek

 1. Przesyłka, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na stronie oficjalnej www.greenspeed.com.pl, przez Nadawcę, jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.
 2. Zasadą jest doręczanie przesyłki Odbiorcy do rąk własnych. W przypadku gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna - przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w kancelarii lub komórce spełniającej jej rolę.
 3. Czas dostawy przesyłki w usłudze standard: do 7 dni roboczych, jeśli nie został on indywidualnie określony z Nadawcą
 4. Czas dostawy przesyłki liczony jest od momentu odebrania od nadawcy tylko w dniach tygodnia :poniedziałek,wtorek,środa i czwartek , jeżeli przesyłka została odebrana od nadawcy w pozostałe dni tygodnia (piątek,sobota,niedziela) termin dostawy do odbiorcy ustalany jest indywidualnie
 5. GreenSpeed Express ma prawo do odmowy przyjęcia paczki, jeśli:
  • nadawca lub odbiorca znajdują się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi.
  • przesyłka nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Usługi będą świadczone w stosunku do towarów łatwo psujących się oraz wrażliwych na temperaturę pod warunkiem, że nadawca wyrazi zgodę na ich świadczenie na jego własne ryzyko. GreenSpeed Express nie zapewnia specjalnego sposobu postępowania z takimi paczkami.
 7. Zleceniodawca jest obowiązany oddać GreenSpeed Express paczkę w stanie pozwalającym na jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania. . Klient jest zobowiązany do odpowiedniego przygotowania przesyłki do przewozu i/ lub zapakowania jej w taki sposób, aby zawartość przesyłki była zabezpieczona stosownie do czasu trwania i charakteru usługi przewozowej. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i szkody dotyczące osób, innych przesyłek lub firmy, której GreenSpeed Express zlecił przewóz, wynikłe z nieodpowiedniego przygotowania /opakowania towarów. Odpowiedzialność Klienta może być ograniczona, jeżeli GreenSpeed Express lub jego pełnomocnik nie zgłosili zastrzeżeń pomimo widocznych, oczywistych braków lub uchybień opakowania lub przygotowania. Zwrot kosztów obejmuje również ewentualne koszty prawne i sądowe jak też koszty zasięgnięcia opinii biegłych.
 8. Zleceniodawca jest obowiązany oddać GreenSpeed Express w opakowaniu, które powinno między innymi: być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem (np. takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe); być odpowiednio wytrzymałe; uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów; być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość paczki, poprzez oznakowanie( w szczególności "góra/dół", "uwaga szkło" etc.).
 9. Koszty ewentualnego zabezpieczenia lub przepakowania paczki ponosi Zleceniodawca.
 10. Opakowanie paczki wlicza się do jej masy.
 11. Przyjęcie paczki do przewozu i doręczania nie uzasadnia domniemania, że jej opakowanie odpowiadało warunkom określonym w niniejszym Regulaminie. Za prawidłowe opakowanie odpowiedzialny jest Zleceniodawca.
 12. Doręczenie paczki odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na dowodzie doręczenia (dowodzie nadania, liście przewozowym), stwierdzając tym samym prawidłowe wykonania usługi.
 13. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi lub stanu paczki powinny być wpisane na dowodzie doręczenia przez odbiorcę w chwili jej przyjęcia. Przy braku odmiennych ustaleń, przed potwierdzeniem doręczenia paczki na dowodzie doręczenia i uiszczeniem wynikających z niego opłat odbiorca nie może dokonać otwarcia paczki. Z chwilą doręczenia paczki wszelkie ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą paczki przechodzi na odbiorcę.
 14. W przypadku, gdy adresat odmówi przyjęcia paczki jest ona zwracana nadawcy. Koszty przewozu ( w obie strony ) ponosi Zleceniodawca.
 15. Odmowa uiszczenia należności za dokonane przez GreenSpeed Express usługi jak i dodatkowe czynności wynikłe w trakcie realizacji zlecenia traktowane są jako odmowa przyjęcia paczki.
 16. W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek lub usługi pocztowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz GreenSpeed Express przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.
 17. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel GreenSpeed Express (lub jego podwykonawcy) pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Adresat może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać przesyłkę lub zamówić kolejną dostawę przesyłki do swej siedziby. Termin do odbioru przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awizo. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa poniżej, przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.
 18. Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia jakichkolwiek należności o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 19. Zleceniodawca jest zobowiązany do oznakowania paczki, tj. zleceniodawca umieszcza na paczce lub na jej opakowaniu adres i dane adresata wraz z telefonem kontaktowym, które podane są jednocześnie na liście przewozowym. Adres, napisany czytelnie, powinien zawierać bezwzględnie kod pocztowy adresata oraz nr telefonu.
 20. Szkło przewożone w paczkach nie podlega ubezpieczeniu.(słoiki, szklanki, kieliszki, lampy, itp.),chyba że posiadają oryginalne firmowe opakowania przystosowane do transportu rzeczy delikatnych. Dodatkowo jeżeli fabrycznie opakowane szkło znajduje się w paczce zbiorowej z innymi rzeczami nie podlega pełnemu ubezpieczeniu.

§ 6 Ochrona danych

GreenSpeed Express zapewnia ochroną danych dotyczących komunikowania się oraz danych o świadczonych usługach , w szczególności poprzez zobowiązanie swoich pracowników i współpracowników do zachowania poufności przedmiotowych danych, odpowiedniego zabezpieczenia systemów przetwarzających dane oraz należytej staranności w podejmowaniu czynności, których wykonanie może naraził chronione informacje na nieuzasadnione ujawnienie.

§ 7 Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 1. W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel GreenSpeed Express obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela GreenSpeed Express) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.
 2. GreenSpeed Express ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu wydania Adresatowi.
 3. Odpowiedzialność GreenSpeed Express z tytułu świadczonych usług kurierskich i transportowych sięga 100 000 USD (72355Euro).
 4. GreenSpeed Express ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki.
 5. Odpowiedzialność GreenSpeed Express nie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy jak i osób trzecich.
 6. W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki GreenSpeed Express ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub naprawą przesyłki, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności.

§ 8 Reklamacje

 1. Prawo wnoszenia reklamacji i dochodzenia roszczeń przeciwko GreenSpeed Express przysługuje Nadawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust 4, przy czym sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd siedziby GreenSpeed Express.
 2. Wszystkie reklamacje związane z nie doręczeniem, opóźnieniem, utratą, ubytkiem i uszkodzeniem przesyłki przyjmowane są pocztą na adres siedziby GreenSpeed Express lub mailowo info@greenspeed.com.pl .
 3. Reklamacje powinny być zgłaszane na piśmie, za potwierdzeniem doręczenia w nieprzekraczalnym terminie 10 dni licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki., z zastrzeżeniem postanowień ust 4.
 4. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasają wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki zgłoszonych przez Adresata nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki.
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • Nazwę lub nazwisko i adres reklamującego;
  • Podstawę reklamacji;
  • Udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczeń;
  • Kopię listu przewozowego i numer przesyłki; Kwotę roszczenia;
  • Dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności za przewożoną przesyłkę;
  • Podpis reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem.
 6. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 2 miesięcy licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji
 7. Po rozpatrzeniu reklamacji, GreenSpeed Express powiadamia pisemnie reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.
 8. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje niekompletne (nie spełniające warunków), reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
 9. Nadawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych , przeszłych bądź przyszłych należności wobec GreenSpeed Express
 10. Przesyłka niedoręczona może zostać otwarta w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie Nadawcy.
 11. Przesyłkę uznaje się za utraconą, jeżeli nie została dostarczona do Odbiorcy w okresie 5 dni od upływu przewidywanego terminu doręczenia.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem